OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma Peter Poliak PROex, ako prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že získané osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke bez súhlasu vlastníka týchto údajov. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné údaje upraví, prenesie alebo vymaže zo svojej databázy. Tieto údaje slúžia len na identifikáciu užívateľa pri využívaní služieb internetového obchodu PROEX.sk a daňové povinnosti spojené s uzatvorením zmluvy (po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vlastníkom práv a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov).

Identifikačné číslo IS (informačné systémy): 2142

Všetky osobné údaje na webstránke www.proex.sk sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie“).

Informácie podľa Článku 13 nariadenia

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľom osobných údajov je Peter Poliak PROex so sídlom Rozvodná 15, 831 01 Bratislava, IČO: 17468442 zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava.
Číslo živnostenského registra: 103-5020, DIČ: 1020183065, (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese proex@proex.sk.

3. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Meno, priezvisko
 • Adresa
 • E-mail
 • Tel.kontakt

4. ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ:

Vaše osobné údaje budú spracúvané za nasledovnými účelmi:

Prijímanie a vybavovanie objednávok a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy)

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom (pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt)). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany prevádzkovateľa plniť.
 • Zasielanie informácii o priebehu vybavenia a stavu Vašej objednávky.

Kontaktný formulár

 • Vaše osobné údaje budú spracované na základe Vašej požiadavky cez kontaktný formulár a pre jej následne vybavenie na stránke www.proex.sk/kontakt/.

i. právny základ:

Vaše osobné údaje budú spracované na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a Článku 7 nariadenia.

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať podľa bodu 5 písm. H) tohto dokumentu.

ii. doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané len na dobu nevyhnutnú na vybavenie požiadavky odoslanej cez kontaktný formulár a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Pri uzatvorení zmluvy po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

iii. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú:

Osobné údaje môžu byť poskytované príjemcom (podľa potreby pre splnenie zmluvy alebo požiadavky zákazníka cez kontaktný formulár):

 • Peter Poliak PROex so sídlom Rozvodná 15, 831 01 Bratislava, IČO: 17468442
 • Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942
 • Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
 • TOPTRANS EU, a.s. so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923
 • Electrolux s.r.o. so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 52542319
 • BSH domáci spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava so sídlom Ambrušova 5785/4, 821 04 Bratislava, IČO: 36070904

iv. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

K prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie nedochádza a prevádzkovateľ ani nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

v. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania:

K profilovaniu pri zbere osobných údajov nedochádza.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Osobné údaje nebudú zverejňované.

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením nasledovné práva:

A) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú v súlade s Článkom 15 nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

B) právo na opravu osobných údajov v súlade s Článkom 16 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) v súlade s Článkom 17 nariadenia

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. 2.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

D) právo na obmedzenie spracúvania v súlade s Článkom 18 nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

E) právo na prenosnosť údajov v súlade s Článkom 20 nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

F) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) v súlade s Článkom 21 nariadenia

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

G) právo podať sťažnosť dozornému orgánu v odôvodnenom prípade, pričom dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

H) právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa www.proex.sk,
b) emailovou správou zaslanou na adresu proex@proex.sk, alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

6. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk denným zálohovaním databázy na pevný disk PC a týždenným zálohovaním na externý disk, ako aj antivírovým programom a heslami.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ich archiváciou v uzamknutých a zabezpečených priestoroch.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené a sprostredkovateľskou zmluvou zazmluvnené osoby.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Odoslaním (stlačením tlačidla “ODOSLAŤ“) internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte potvrdením objednávky prostredníctvom internetového objednávkového formulára. Stlačením tlačidla “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.