Podmienky používania

1. Nákup

Nákup tovaru v internetovom obchode Proex E-Shop môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

2. Ceny

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a recyklačného poplatku. Ceny v e-shope môžu byt odlišné ako sú ceny v predajni a nevzťahuje sa na ne už žiadna iná zľava. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, nebude poskytnuté odborné poradenstvo. Platba je možná iba v hotovosti, alebo prevodom na úcet (nie je možná platobnou kartou ani rôznymi poukážkami). Všetky akcné ceny platia do vypredania zásob, pokial pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. V prípade vypredania zásob bude zákazník po odoslaní objednávky včas informovaný o tejto skutočnosti a bude požiadaný o opätovné potvrdenie objednávky so zmenenou cenou. Objednávka so zmenenou cenou nebude bez opätovného potvrdenia vybavená.

3. Platobné podmienky

Po objednaní tovaru Vám odošleme e-mail s Vašou objednávkou a ďalšími informáciami vrátane čísla objednávky. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane DPH.
Pri akejkoľvek úhrade je nevyhnutné uvádzať číslo objednávky ako variabilný symbol.

4. Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky je možné, len ak je objednávka v stave “Nevybavená” prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V stave “Spracováva sa” je odoslaná objednávka nášmu dodávateľovi a z toho dôvodu už nie je možné objednávku stornovať. Stornovanie objednávky v stavoch “Spracováva sa” a “Vybavená”, prípadne nevyzdvihnutie si tovaru považujeme za porušenie pravidiel nákupu v tomto internetovom obchode. V takomto prípade budeme požadovať náhradu všetkých vzniknutých nákladov na zaslanie a následne vrátenie zásielky späť na našu adresu. V prípade objednania tovaru, ktorý bol objednaný u dodávateľa na žiadosť zákazníka, je zákazník v prípade jeho nevyzdvihnutia povinný uhradiť prepravné náklady + 20 % z celkovej ceny objednávky.

5. Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpit bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dna prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 14-dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ Vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Náklady spojené s vrátenim tovaru znáša spotrebiteľ.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

Peter Poliak, PROEX
Exnárova 16
Bratislava
821 03

  • Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
  • Tovar zašlite podľa možností v originálnom obale.
  • Tovar nesmie byť použitý.
  • Tovar nesmie byť poškodený.
  • Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, doklad o kúpe, záručný list, návody a iné)
  • Tovar, prosíme, posielajte doporučene (dobierku neprevezmeme) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie na ceste k nám. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  • Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
  • Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  • Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, alebo zľavou, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.
  • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok si vyhradzujeme právo vrátiť iba časť kúpnej ceny zákazníkovi, prípadne zamietnuť žiadosť o odstúpenie od zmluvy. O konkrétnom rozhodnutí bude zákazník včas informovaný.

6. Záruka

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak nie je priamo uvedená na záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od dátumu prevzatia nového tovaru.

7. Reklamačné podmienky

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou alebo je na ňom viditeľné mechanické poškodenie. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru / faktúra, dodací list alebo záručný list / a manuál, ak bol súčasťou dodávky.
Reklamáciu uplatňuje kupujúci osobne na prevádzke alebo písomne, a to buď odoslaním poštou, alebo e-mailom na proex@proex.sk.

8. Orgán dozoru

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax: 02/ 58272 170

9. Spracovanie osobných údajov a ochrana súkromia

Firma Peter Poliak PROex, ako prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že získané osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke bez súhlasu vlastníka týchto údajov. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje upraví, prenesie alebo vymaže zo svojej databázy. Tieto údaje slúžia len na identifikáciu užívateľa pri využívaní služieb internetového obchodu PROEX a daňové povinnosti spojené s uzatvorením zmluvy.

Identifikačné číslo IS (informačné systémy): 2142