Ochrana súkromia

Firma PROEX, ako prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že získané osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke bez súhlasu vlastníka týchto údajov. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Tieto údaje slúžia len na identifikáciu užívateľa pri využívaní služieb internetového obchodu PROEX.

Identifikačné číslo IS (informačné systémy): 2142